Regulamin

...

Regulamin Krótkoterminowego Wynajmu Apartamentów Solatiumbooking.

1. Regulamin okrela rodzaj, zakres i warunki wiadczenia usługi wynajmu apartamentów na pobyty krótkoterminowe ( do 30 dni) do celów mieszkalnych, za porednictwem serwisu internetowego www.solatiumbooking.pl, dokonujc bezporedniej rezerwacji online.

2. Adresem elektronicznym Usługodawcy jest adres poczty elektronicznej: office@solatiumbooking.pl
3. Us
ługodawca wiadczy usługi na rzecz klienta na warunkach i w zakresie okrelonym w Regulaminie, a klient zobowizuje sizapoznaz nim i owiadcza, e rozumie i akceptuje jego treść.

4. Rezerwacje przyjmowane sna wybrany przez Goci typ i lokalizacjapartamentu za pomocwitryny: www.solatiumbooking.pl po uprzednim wypełnieniu formularza rezerwacyjnego dostpnego przy kadej nieruchomoci w zakładce „rezerwuj”. Klient zobowizany jest do podania danych aktualnych i zgodnych z prawd, oznaczonych polami jako wymagane, za które ponosi odpowiedzialność.
5. Do wst
pnego zawarcia umowy rezerwacji dochodzi po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego klienta i wysłaniu go przez system rezerwacyjny oraz w chwili mailowego potwierdzenia dokonania wstpnej rezerwacji przez Usługodawcna adres mailowy podany przez klienta, z adresu poczty elektronicznej hotelu: office@solatiumbooking.pl
6. Klient zobowi
zany jest do uregulowania zapłaty 100% wartoci rezerwacji min.14 dni przed jej rozpoczciem. Jest to rezerwacja bezzwrotna. Koszty nie szwracane za niewykorzystane lub skrócone rezerwacje.
7. Klient w ka
dej chwili moe anulowawstpnrezerwacjdo 14 dni przed jej rozpoczciem.
8. Podane ceny na stronie s
cenami brutto i posiadaj8% Vat zarówno dla osób prywatnych jak i firm.
9. Akceptowan
formpłatnoci jest Przelew oraz płatnoci dokonywane kartpłatniczoraz e Przelewem realizowane za porednictwem bezpiecznych płatnoci internetowych Dotpay i PayPal.
10. W przypadku braku wp
łaty wymaganej za rezerwacjw terminie i w przypadku braku kontaktu ze strony klienta z Usługodawc, rezerwacja rozwizuje siautomatycznie po upływie terminu zapłaty i nie dochodzi do zawarcia Umowy rezerwacji.
11. Doba hotelowa w apartamencie rozpoczyna si
o godz.16, a koczy dnia nastpnego o godz. 12. Póniejszy wyjazd do godz. 15 wiąże siz dopłatwynoszc25% stawki bieżącej doby najmu. Moliwość póniejszego wyjazdu moe zostapotwierdzona wyłącznie w dniu wymeldowania.
12. W przypadku wyst
pienia nagłych i nieprzewidzianych sytuacji Solatiumbooking zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu o podobnym standardzie lub w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.
13. Dost
p do internetu jest bezpłatny.
14. Us
ługodawca moe pobraod Goci kaucjzwrotnza wynajmowany apartament w celu pokrycia strat wynikajcych z uszkodzenia lub zaginicia części wyposaenia powstałych podczas rezerwacji.
15. Cisza nocna obowi
zuje od godz. 22.00 do 6.00 rano. Organizowanie imprez towarzyskich jest niedozwolone. W przypadku interwencji organów słub porzdkowych, skarg ssiadów lub administracji budynku Usługodawca obciąży

Goci karw wysokoci 1000 zł., a take moliwociwypowiedzenia umowy Najmu ze skutkiem natychmiastowym. Osoba wynajmujca apartament odpowiada za wszystkie zniszczenia wynajmowanego mieszkania i budynku oraz odpowiada za zachowanie i ewentualne zniszczenia wynikajce z zachowania osób trzecich przebywajcych w tym apartamencie.

16. W apartamencie moe nocowatylko liczba osób zgłoszonych w formularzu rezerwacyjnym.
17. W apartamentach Solatiumbooking obowi
zuje całkowity zakaz palenia.
18. Us
ługodawca nie ponosi odpowiedzialnoci za rzeczy Goci pozostawione w apartamentach, straty materialne oraz wszelkie inne rzeczy przechowywane w apartamentach podczas pobytu. Jak równieuszkodzenia ciała, urazy, uszczerbek na zdrowiu, miergoci spowodowane podczas pobytu w apartamentach, wynikajce ze stanu technicznego nieruchomoci oraz warunków atmosferycznych. 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjcia Goci, którzy:

- podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli zasady powyszego Regulaminu.
- znajduj
sipod wpływem alkoholu lub innych rodków odurzajcych.
Dane osobowe klientów dokonuj
cych rezerwacji na stronie www.solatiumbooking.pl sprzetwarzane zgodnie z politykprywatnoci dostpnej na naszej stronie internetowej.

W przypadku naruszenia postanowieRegulaminu Krótkoterminowego Wynajmu Apartamentów moe nastpirozwizanie umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.

Booking engine HOTRES.pl
Rezerwacja