fbpx

Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. „RODO” w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które zastąpi dotychczasowe przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust.1 RODO informujemy, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nowak Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 lok. 81, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000661645.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. a), b), c), f) RODO Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi wynajmu krótkoterminowego nieruchomości, marketingu usług własnych, organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w celach archiwalnych, w celu badania satysfakcji klientów i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Spółka podpisała umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą wyłącznie w celu realizacji umowy oraz wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa i przechowywane oraz przetwarzane przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania, a po jego upływie w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i informacji na temat ich przetwarzania oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania ( poprawienia), aktualizowania, żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego Administratora danych ( w zakresie określonym w art. 20 RODO). Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do świadczenia usług wynikających z umowy.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W sprawie praw wyżej wymienionych przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres email: office@solatiumbooking.pl z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.